• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Полезни връзки

Пакетът “Климат и енергия” на ЕС

Пакетът “Климат и енергия”, предложен от Европейската общност през 2008 г., е стратегия за политиката в дългосрочен план, предназначена да допринесе за изпълнението на ангажиментите на ЕС за борба против изменението на климата и да стимулира устойчивото производство и потребление на енергия (Европейска комисия, 2008 г.). Пакетът и приетото през 2009 г. законодателство формулират амбициозни индикативни цели, които да бъдат постигнати до 2020 г.: намаление на емисиите на парникови газове (ПГ) до 20% от равнищата за 1990 г.; повишаване на дела на енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) до 20% и повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) с 20%.


Програмата “Интелигентна енергия за Европа” (ИЕЕ)

Програмата “Интелигентна енергия за Европа” е инструмент на ЕС за финансиране на дейности за подобряване на тези условия и за нашия постъпателен ход напред към по-интелигентно енергийно бъдеще на Европа. ИЕЕ оказва помощ за:
•    Създаване на по-благоприятни пазарни условия
•    Организация на разработването и приложението на политиката
•    Подготвяне на почвата за инвестиции
•    Изграждане на капацитет и умения
•    Повишаване на информираността на заинтересованите страни и стимулиране на поемането на ангажименти

Библиотека “Проекти на ИЕЕ”
Тази достъпна “он-лайн” база данни предлага информация за проектите, получили подкрепа от Програмата “Интелигентна енергия за Европа”.
”Интелигентна енергия за Европа” е част от  Рамковата програма “Конкурентоспособност и иновации” на ЕС.

Споразумение на кметовете
Споразумението на кметовете е водещо европейско движение с участието на местни и регионални органи на управление, които поемат доброволно ангажимента за повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на тяхната територия. Чрез своя ангажимент подписалите Споразумението власти си поставят за цел да изпълнят и превишат поставената от ЕС цел за намаляване на емисиите на СО2 с 20% до 2020 г.


ManagEnergy
ManagEnergy е техническа помощна инициатива на Програмата “Интелигентна енергия за Европа” на Европейската комисия, целяща да подпомага действащите лица от публичния сектор и техните консултанти, които работят по проблемите на енергийната ефективност и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници на местно и регионално ниво. 


Кампания “Устойчива енергия за Европа”
Кампанията “Устойчива енергия за Европа” пропагандира дейностите, посветени на свързаните с енергийната ефективност и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници решения. Ние смятаме, че е крайно време да създадем по-широка картина от нашите изолирани усилия, за да вдъхнем желание и воля за постигане на промяна. Акцентът е поставен по-специално на разпространение на добрите практики в областта на устойчивите енергийни технологии, изграждането на съюзи и стимулиране възникването на нови идеи и действия в областта на енергията.


CONCERTO
Инициативата CONCERTO на ЕС е общоевропейска инициатива, която търси активно решения на предизвикателствата, свързани с изграждането на по-устойчиво бъдеще за задоволяване на енергийните нужди на Европа. Към днешна дата 58 общности, организирани в 22 проекта, работят за постигане на най-високото възможно равнище на енергийно самозадоволяване. CONCERTO е част от рамковата научноизследователска програма, наблюдавана от Генерална дирекция “Енергия и транспорт” на Европейската комисия.


Eltis
Главният портал за градска мобилност “Eltis” улеснява обмена на информация, знания и опит в областта на градската мобилност в Европа. Той е предназначен за лицата, които работят в областта на транспорта и свързаните с него дисциплини, в т.ч. градоустройството и регионалното развитие, здравеопазването, енергетиката и екологията.

 

CIVITAS

Инициативата CIVITAS помага на градовете да постигнат по-устойчива, чиста и енергийно ефективна система за градски транспорт чрез изпълнение и оценка на амбициозни, базиращи се на интегриран комплекс от технология и политика мерки..

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE