• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Przydatne linki

Pakiet energetyczno-klimatyczny UE

Pakiet energetyczno-klimatyczny, zaproponowany przez Wspólnotę Europejską w 2008 roku, jest długoterminową strategią polityczną, której trzonem jest zobowiązanie Unii Europejskiej do działania na recz powstrzymania zmian klimatu i promowania zrównoważonej energetyki (Komisja Europejska, 2008). Przyjęty w 2009 roku pakiet legislacyjny ustala ambitne cele do osiągnięcia w roku 2020: redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, wzrost udziału energii odnawialnej do 20% oraz poprawa efektywności energetycznej o 20%. 


Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE)

Program Inteligentna Energia dla Europy jest instrumentem realizacji polityki energetycznej UE. Celem programu jest wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przyczynia się on do zapewnienia zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii dla Europy. IEE wspiera:
•    Kreowanie korzystnych warunków rynkowych
•    Kształtowanie i wdrażanie polityki energetycznej
•    Przygotowanie gruntu dla inwestycji
•    Budowanie potencjału i kompetencji
•    Informowanie i angażowanie interesariuszy

Baza projektów IEE
Informacje o projektach wspieranych w ramach unijnego programu Inteligentna Energia dla Europy są dostępne online.
Program Inteligentna Energia dla Europy jest częścią  Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).

Porozumienie Burmistrzów
Porozumienie Burmistrzów tworzy największy europejski ruch z udziałem władz lokalnych i regionalnych, dobrowolnie zobowiązujących się do zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na swoich obszarach. Celem Porozumienia jest wypełnianie (a nawet przekroczenie) przez Unię Europejską 20-procentowego celu redukcji emisji CO2 do 2020 roku.


ManagEnergy
ManagEnergy to inicjatywa wspierająca technicznie unijny program Inteligentna Energia dla Europy (IEE). Jej zadaniem jest udzielanie podmiotom sektora publicznego i ich doradcom pomocy w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym i regionalnym.


Sustainable Energy Europe Campaign
Kampania „Sustainable Energy Europe” podejmuje działania na rzecz promowania efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Uważamy, że nadszedł czas by skumulować nasze podjedyncze wysiłki, by zainspirować świat do zmian. Kampania koncentruje się na upowszechnianiu najlepszych praktyk w zakresie technologii zrównoważonej energetyki, budowaniu sojuszy i inspirowaniu nowych energetycznych idei.


CONCERTO
Concerto jest inicjatywą Komisji Europejskiej aktywnie działającą na rzecz budowania zrównoważonej przyszłości i zaspakajania potrzeb energetycznych Europy. Concerto skupia obecnie 58 społeczności w 22 projektach, z których każda stara się osiągnąć możliwie najwyższy poziom samowystarczalności energetycznej. CONCERTO jest częścią ramowego programu badawczego nadzorowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej.


Eltis
Główny europejski portal na temat mobilności miejskiej – Eltis – ułatwia wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń w zakresie mobilności w Europie. Jest skierowany do osób pracujących w dziedzinie transportu, jak również w pokrewnych dyscyplinach, w tym miejskiego i regionalnego rozwoju, zdrowia, energii i nauk środowiskowych.

 

CIVITAS

Inicjatywa CIVITAS pozwala miastom na osiągnięcie bardziej zrównoważonego, ekologicznego i energooszczędnego systemu transportu miejskiego poprzez wdrażanie i ewaluację ambitnego, zintegrowanego zestawu środków technologicznych i politycznych..

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE