• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Przedstawiamy projekt Covenant capaCITY

3-letni projekt ”Capacity building of local governments to advance Local Climate and Energy Action – from planning to action to monitoring” (Covenant capaCITY), rozpoczął się w czerwcu 2011 i potrwa do maja 2014.
Covenant capaCITY jest odpowiedzią na pilne wyzwanie, jakim jest rozwój zrównoważonej gospodarki energetycznej w społecznościach lokalnych (sustainable energy communities –SEC) w Europie. Odbywa się to za pomocą kompleksowego programu szkoleniowego, budującego potencjał samorządów lokalnych i wspierającego wszystkie fazy wdrażania planów działań na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) – od motywacji, planowania, przez wdrażanie, aż po monitoring i ocenę. Udział w programie ułatwi samorządom wypełnienie wymogów przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów – gromadzącego najaktywniejsze miasta, miejscowości i organizacje wspierające.

Kto może zostać uczestnikiem programu?

Bezpłatny program szkoleniowy skierowany jest do dwóch grup docelowych. Aplikacje są weryfikowane pod kątem przynależności do jednej z nich:

 • Lokalne samorządy europejskie:

  • lokalni decydenci (burmistrzowie, wiceburmistrzowie, wójtowie, radni)
  • pracownicy urzędów  (wszystkich szczebli, pracujący z zagadnieniem energetyki, także w biurach i wydziałach obejmujących zagadnienia transportu, gospodarki wodnej i odpadowej, planowania przestrzennego, komunikacji, Agendy 21, etc.) 

 • Potencjalni trenerzy – zaproszeni do udziału w programie szkolenia trenerów capaCITY – przedstawiciele: 

  • sieci i stowarzyszeń samorządów lokalnych
  • agencji energetycznych współpracujących z jednostkami samorządowymi

Program szkoleniowy

Program zawiera moduły niezbędne do opracowania nowego planu zrównoważonego gospodarowania energią (SEAP „pierwszej generacji”) a także wspiera proces rewizji i poprawy istniejących planów (SEAP „drugiej generacji”). Osią programu jest przewodnictwo po procesie tworzenia/analizy planu, obudowane w bogaty zestaw pomysłów, porad i narzędzi niezbędnych do przejścia wszystkich jego etapów..

a)  Na program składa się:

 • 8 powiązanych ze sobą zagadnień (ujętych w moduły): rejestr i inventaryzacja emisji gazów cieplarnianych, wdrażanie planu zrównoważonego gospodarowania energią, angażowanie interesariuszy, zamówienia publiczne oraz 4 sektorów: budownictwo, transport, gospodarka odpadowa, gospodarka wodna. 

 • Każde zagadnienie dzieli się na dwa moduły tematyczne – jeden dla samorządów początkujących oraz drugi dla bardziej zaawansowanych. Każde zagadnienie omówione jest według tej samej struktury: 

  • Wprowadzenie (podstawy – co, dlaczego i inne ważne informacje)
  • Kluczowe zagadnienia
  • Krok po kroku
  • Procesy (ludzie, polityka, finanse)
  • Poradnictwo (narzędzia, kontekst polityczny, porady i wskazówki)

b)  Kierowany do wielu krajów:

 • Oferowany przez nas program jest dostępny w wielu językach i wykorzystuje praktyczne, profesjonalne metody szkoleniowe. Początkowo dostępna będzie wersja ogólna (w języku angielskim) – skierowana do samorządów lokalnych Europy. 
 • Następnie ukaże się 12 wersji krajowych, poruszających aspekty specyficzne dla danego kraju, w języku narodowym. Już wkrótce program ukaże się w wersji dedykowanej dla: 

  • Bułgarii
  • Chorwacji
  • Estonii
  • Finlandii
  • Francji
  • Grecji
  • Włoch
  • Polski
  • Rumunii
  • Słowenii
  • Szwecji
  • Wielkiej Brytanii

c)   System motywacyjny

 • Uczestnicy projektu to w większości profesjonaliści, zaangażowani w wiele działań, z ograniczonymi zasobami czasu. Dlatego program szkoleniowy podzielony został na proste sekcje (przejście każdej znich powinno zająć około 10-15 minut).
 • Po przejściu każdej sekcji użytkownik otrzymuje punkty, których zgromadzenie jest warunkiem uzyskania certyfikatu szkolenia. 
 • A być może także nagrody…

Doświadczone konsorcjum 19 partnerów z 15 krajów gotowe jest pomóc Ci przejść przez cały program! Dołącz do nas, dowiedz się więcej, podziel swoją wiedzą i baw się dobrze z nami! Projekt Covenant capaCITY jest współfinansowany w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE).  Bez tego wsparcia nie byłby on możliwy do zrealizowania. 

Legal Data Protection
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE