• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

POZIOM 2

MODUŁ 8.1: GOSPODARKA WODNA

Ocena stanu zaawansowania oraz wykorzystania narzędzi i metod

Czy dotychczas stosowane podejście okazało się efektywne?

- Biorąc pod uwagę, że woda i energia są ściśle ze sobą powiązane, ważne jest zrozumienie, czy w dotychczasowych działaniach ta współzależność została uwzględniona w wystarczający sposób. Dotyczy to zarówno dostępności zasobów, jak i efektywnego i zrównoważonego ich wykorzystania. Wszystkie wymienione wyżej obszary są istotne podczas przygotowania (lub weryfikacji) SEAP-u - zwłaszcza biorąc pod uwagę, że zapotrzebowanie na wodę i energię z dużym prawdopodobieństwem będzie wzrastać.

 • Podstawowe informacje o zależności pomiędzy energią i wodą znajdują w module „Gospodarka wodna” na poziomie 1.

-    Analiza SWOT pomoże odpowiedzieć na pytanie o mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia towarzyszące działaniom związanym z gospodarowaniem wodą i energią. Co funkcjonuje prawidłowo? Co można poprawić lub wzmocnić?
-    Jak zoptymalizować działanie powiązanych ze sobą systemów? – Konieczne jest zintegrowane podejście do zarządzania, pozwalające na zrównoważone wykorzystanie zasobów zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym.
-    Dobre praktyki zarządzania wodą i energią:

 • Warto rozważyć wprowadzenie systemów zarządzania środowiskowego i włączenie ich w system zarządzania energią. Będzie to odpowiedni punkt wyjścia do działań na rzecz poprawy standardów środowiskowych i energetycznych infrastruktury, budynków oraz urządzeń. Wśród dostępnych narzędzi warto zwrócić uwagę na następujące:


-    Kluczową rolę w opracowaniu odpowiedniego podejścia i strategii odgrywają usługi komunalne  – najlepiej w koordynacji i bliskiej współpracy z urzędem miasta / gminy.
o    Dwie ciekawe publikacje: przewodnik Toolkit for Wastewater Utilities oraz  podręcznik dla zarządzających usługami nt. wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w obszarze gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej.

Jakie są potencjalne bariery dla zintegrowanego zarządzania wodą i energią?

-    Bariery operacyjne: Zarządzanie energią i wodą jest skomplikowane i wymaga specjalistycznej wiedzy w obu dziedzinach. Niezbędne jest zatem podjęcie interdyscyplinarnego, międzyresortowego dialogu pomiędzy ekspertami i pracownikami urzędu, zmierzającego do opracowania i wdrożenia zintegrowanego procesu zarządzania. Może się okazać, że systemowej modernizacji będą wymagać także duże projekty infrastrukturalne (rurociągi, systemy uzdatniania wody, przepompownie, itd.).
-    Bariery instytucjonalne:  W ujęciu tradycyjnym zarządzanie energią i gospodarka wodna traktowane były dotąd jako dwie odrębne kwestie. Oznacza to, że istniejące struktury, procesy czy jednostki mogą hamować dążenie do zmiany obecnego systemu zarządzania. Kadra zarządzająca powinna być głęboko świadoma znaczenia integracji tych systemów. Powinna prezentować pragmatyczne i przejrzyste podejście do zarządzania – ostatecznie może to być przecież nowe, ekscytujące wyzwanie! Opracowanie i / lub weryfikacja istniejącego planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) może ułatwić wypracowanie zintegrowanego podejścia.
-    Bariery polityczne: Przywódcy polityczni mogą na pierwszy rzut oka nie dostrzegać  korzyści płynących ze zintegrowanego podejścia do wody i energii – jest to bowiem zupełnie nowa, rozwijająca się dziedzina. W celu uzyskania politycznego wsparcia i zaangażowania, muszą oni być przekonani o wszystkich korzyściach, zarówno środowiskowych, jak i ekonomicznych, jakie z niego płyną.
-    Bariery regulacyjne: Zdarza się, że zintegrowanemu podejściu nie sprzyjają regulacje prawne. Należy wówczas poszukać alternatywnych rozwiązań, lub ustalić, które z rozporządzeń można / trzeba zmienić.
-    Bariery finansowe: Zintegrowane podejście może wiązać się z dodatkowymi (lub wyższymi na początku) kosztami – dotyczy to np. wymiany urządzeń, przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz, czy zmiany istniejących struktur instytucjonalnych. W dłuższej perspektywie można jednak oczekiwać korzyści, nie tylko środowiskowych, ale też gospodarczych i politycznych (bezpieczeństwo wodno- energetyczne).

 • W Niemczech oczyszczalnie ścieków są (zużywając z 4,2 TWh rocznie) największym konsumentem energii w sferze podległej samorządom (większym nawet niż szkoły i uliczne oświetlenie). W tym obszarze leży ogromny potencjał finansowych oszczędności, które można wygenerować stosując środki poprawy efektywności energetycznej.

 


Przejdź dalej...>>

Legal Notice
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE