• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Poziom1

Moduł 3.1: Angażowanie interesariuszy

Podstawy

CO?

Co właściwie oznacza „angażowanie interesariuszy”?

-    Interesariusze to osoby indywidualne, grupy społeczne, instytucje lub organizacje, które oddziałują lub znajdują się pod wpływem naszych działań, produktów lub usług (zobacz Standard Angażowania Interesariuszy AA1000).
-    W kontekście opracowania i wdrażania lokalnego planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), proces angażowania interesariuszy powinien być odpowiednio zaplanowany i zarządzany – w tym przypadku przez władze lokalne.
-    Angażowanie interesariuszy to działanie, które powinno opierać się na odpowiednio zdefiniowanej strategii. Powinna ona zawierać klarowne cele, harmonogram, budżet i podział odpowiedzialności. Pracownicy urzędu powinni być świadomi istnienia takiego programu (oni także są interesariuszami!), rozumieć jaki jest jego cel i jakie przełożenie może on mieć na wyniki działań opisanych w planie SEAP.
-    Podczas przygotowania SEAP-u wśród istotnych interesariuszy powinni znaleźć się lokalni liderzy (radni, dyrektorzy jednostek samorządowych), urzędnicy wszystkich wydziałów, społeczność lokalna, przedsiębiorcy, przemysł, dostawcy energii, agencje energetyczne, uczelnie, przedstawiciele sektora budownictwa, grupy społeczne, obywatele itd. Kluczowa jest odpowiednia identyfikacja interesariuszy (oraz ich przedstawicieli) na samym początku procesu planowania, z zamiarem zaangażowania ich w odpowiednie obszary.

DLACZEGO?

Dlaczego angażować kogokolwiek? Opracujmy SEAP i poinformujmy społeczeństwo o nim…

-   Powodowane przez działalność człowieka zmiany klimatu to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów. To właśnie ludzie, którzy odpowiedzialni są za uwalnianie do atmosfery nadmiernych ilości gazów cieplarnianych, powinni być włączeni w każdy proces, dzięki któremu będą lepiej poinformowani, świadomi i zmotywowani do zmiany postaw. 


-   Odpowiedź społeczna na problem zmian klimatu jest jednym z  filarów SEAP-u. Sprostanie mu wymaga od całej gminy (w tym mieszkańców, organizacji, biznesu, przemysłu i samorządu lokalnego) ustalenia i osiągnięcia ambitnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, w szczegółowych ramach czasowych, w odniesieniu do wartości bazowych (np. 20% do 2020 r. względem 1990). Cele mogą być ustalane dla sektorów, grup lub konkretnych działań – co czyni je ciekawym obszarem do eksploracji wspólnie z lokalnymi interesariuszami.


-   Efektywne ograniczenie emisji na obszarze gminy to kompleksowe i długofalowe zadanie. Wymaga zobowiązania i zaangażowania wielu różnych osób. Wymaga przywództwa. Przykłady łączenia procesu angażowania interesariuszy z opracowaniem SEAP-u można znaleźć tutaj (Sustainable NOW project)

Jak zaangażować interesariuszy?

-    Efektywne angażowanie interesariuszy wymaga odpowiedzi na kilka podstawowych pytań -  dlaczego (cel), gdzie (zakres) oraz kogo (interesariusze, osoby odpowiedzialne) angażujemy.

 • Cel:

Na początku warto określić, co chcemy osiągnąć i jaka forma wsparcia ze strony interesariuszy jest do tego niezbędna, np.:

-   Opracowanie nowego projektu/strategii/planu działań

-   Poprawa istniejącego projektu/strategii, planu działań

-   Wprowadzenie zmian operacyjnych w organizacji (optymalizacja procesów, restrukturyzacja)

-   Osiągnięcie innych celów (bezpieczeństwo energetyczne, ograniczenie ubóstwa energetycznego, poprawa bezpieczeństwa na drogach)

 • Zakres:

Określa obszary tematyczne i organizacyjne objęte procesem, a także zakres geograficzny i czasowy:
-   Jak duża zmiana jest faktycznie możliwa?
-   Czy udział innych stron jest na pewno potrzebny? Szczególni przy braku zainteresowania lub wystarczających środków.
-   Jakie są zagrożenia? Reputacja? Zasoby? Niepowodzenia? Zmiana w relacjach pomiędzy stronami – złe doświadczenie obniży poziom zaufania interesariuszy.
-   Kontekst – co zostało zrobione do tej pory? Aspekty polityczne, kulturowe, specyficzne dla danego obszaru.
-   Inne aspekty do wzięcia pod uwagę?

 •  “Kto?”

Aby zaprojektować efektywny proces angażowania interesariuszy, potrzeba dobrego zrozumienia ich roli, a także dobrego wyobrażenia o sposobie, w jaki mieliby się zaangażować (ich interesy i motywacje). Dogłębnego zrozumienia wymagają nie tylko grupy interesariuszy, ale także ich indywidualni przedstawiciele. Identyfikując potencjalnych interesariuszy należy mieć na uwadze:
-   Kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za decyzje w konkretnych sprawach?
-   Kto jest wpływowy w danym obszarze, społeczności czy organizacji?
-   Kto znajdzie się pod wpływem danej decyzji (osoby, organizacje)?
-   Kto kieruje organizacją działającą w danym temacie?
-   Kto może negatywnie wpłynąć na proces, zwłaszcza jeśli nie zostanie zaangażowany?
-   Kto angażował się w podobne zagadnienia wcześniej?
-   Kto nie był dotąd zaangażowany, mimo, że powinien?

CZY WIESZ, ŻE?

•    Warto wzmacniać ludzi dając im dostęp do informacji. Przykład –  pewien lokalny samorząd przygotował film, który pomaga w zrozumieniu koncepcji zielonej infrastruktury. Dzięki lepszemu poznaniu zagadnienia i działań samorządu, mieszkańcy mogą sami zdecydować, czy i jak chcieliby zaangażować się w zmiany.
•    Każdy interesariusz jest też mieszkańcem. To dobry punkt wyjścia do przyjrzenia się swoim interesariuszom. Każdy opłaca rachunki za energię, a pieniądze stanowią zazwyczaj silną motywację do zmiany. Co można zrobić w swoim własnym domu? Na początek zagrać w grę nt. oszczędności energii i przeczytać poradnik WWF.
•    Interesariusze mogą pomóc w zdobyciu informacji. „ Bez zaangażowania i poświęcenia ze strony kluczowych interesariuszy nie mielibyśmy dostępu do danych bazowych nt. lokalnych emisji i musielibyśmy wykorzystywać uśrednione dane krajowe. Ich aktywność umożliwiła nam określenie kluczowych obszarów w hrabstwie, zaproponowanie realnych rozwiązań oraz celów możliwych do monitorowania.” - Worcestershire County Council and the development of their baseline emissions inventory.

WAŻNE INFORMACJE:

 

Kluczowych interesariuszy należy zidentyfikować na samym początku. Kim oni są?

-    Lokalni decydenci i liderzy: Zaangażowanie i włączenie w proces planowania lokalnych polityków jest niezbędne, by osiągnąć zamierzony efekt zarówno z poziomu administracji samorządowej jak i całej społeczności. Co „współodpowiedzialność” oznacza w hrabstwie Worcestershire?
-    Dobrze, żeby w gronie władz samorządowych znalazł się „lider zmian”, bezpośrednio odpowiedzialny za energię. Zapewniając stanowisko na odpowiednio wysokim poziomie (politycznym) oraz obsadzając na nim osobę szczególnie zainteresowaną zagadnieniami energii i klimatu, cieszącą się stosownym uznaniem, zapewnimy niezbędne przywództwo i podniesiemy rangę problemu w strukturach samorządowych.
-    Zaangażowanie lokalnych decydentów pomoże stworzyć platformę przywództwa, która:

 •  Zbuduje wizję zrównoważonego rozwoju gminy.
 • Nada priorytetowy charakter ograniczeniu konsumpcji energii i emisji gazów cieplarnianych.
 • Zainspiruje mieszkańców i przedsiębiorców do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i konsumpcji energii.
 • Zachęci pracowników administracji samorządowej do działania zarówno w miejscu pracy, jak i we własnych domach.
 • Pomoże skoordynować różnorodne działania jednostek samorządowych i połączyć obszary kompetencji władz lokalnych.

-    Pracownicy urzędu: Do przygotowania SEAP-u jest zazwyczaj powołany zespół pracowników urzędu (np. klimatyczny lub energetyczny). Ta stosunkowo niewielka grupa jest motorem zmian. Koordynuje planowanie, wdrażanie i raportowanie. Angażuje inne zespoły w urzędzie. Pracując z wieloma wydziałami i osobami, koordynuje działania w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zrównoważonego transportu, czy gospodarki odpadami we wszystkich działaniach urzędu. Jej zadaniem jest zapewnienie, że każdy rozumie swoją rolę i pracuje na rzecz tego samego celu.
o    W relacjach wewnętrznych można napotkać na różnego rodzaju bariery –  kilka z nich opisujemy, wraz z pomysłami, jak je przezwyciężyć. 
-    Społeczność lokalna: Bez zaangażowania mieszkańców, biznesu u przemysłu niemożliwe jest ustalenie i osiągnięcie celów dla całej społeczności. Informowanie ludzi, przykuwanie ich uwagi, włączanie w proces i budowanie zaangażowania to kluczowe etapy procesu planowania. Każdy może zaangażować się poprzez oszczędzanie energii – np. poprawiając efektywność energetyczną i ograniczając straty – także biznes i przemysł.

 

Collect your points...>>

 przejdź dalej...>>

Legal Notice
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE