• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish

Poziom 1

Moduł 8.4: Gospodarka wodna

Metody działania

SZCZEGÓŁOWE OPRACOWANIE ZAGADNIEŃ „LUDZIE”, „POLITYCY” „TECHNOLOGIE”, „FINANSOWANIE” ORAZ PORADY DLA DECYDENTÓW I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

Ludzie: Zaangażowanie odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie

•    Kto powinien być zaangażowany?

-    Pracownicy techniczni urzędu powinni:
o    Wiedzieć o silnym politycznym zobowiązaniu w zakresie efektywności wodno-energetycznej
o    Zostać przeszkoleni w zakresie najnowszych rozwiązań i technologii, w tym odnawialnych źródeł energii
o    Znać narzędzia i oprogramowanie umożliwiające prowadzenie audytów wodno-energetycznych
-    Władze lokalne powinny:
o    aby zapewnić zaangażowanie polityczne i zaangażowanie w rozwój strategii oraz jej powiązanie z ogólną strategią jednostki samorządowej.
o    wymieniać informacje pomiędzy sobą i pomiędzy pracownikami urzędu. Służy to z jednej strony zwiększeniu świadomości, ale również poprawie zrozumienia i opracowaniu przydatnych strategii wraz z ekspertami.
-    Zróżnicowanie miejskich interesariuszy:
o    Złożoność powiązań wody i energii leży w różnorodności zarówno komunalnych jak i innych podmiotów lokalnych, które muszą być zaangażowane w opracowanie i wdrażanie lokalnej strategii i działań. Miejskie podmioty powinny planować, wdrażać i monitorować rozwój sytuacji, z zachowaniem jasnych ról dla wszystkich innych zainteresowanych.
o    Stworzenie zespołu złożonego z ekspertów w dziedzinie gospodarki wodnej i energetycznej, reprezentujących samorząd, dostawców mediów i ośrodki analityczne. W strukturze samorządu, do prac grupy powinny zostać zaangażowane wydziały odpowiedzialne za zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, produkcję i dystrybucję energii, planowanie przestrzenne i budynki.

Polityka: Kształtowanie kierunku i wdrażanie strategii

•    Polityczne powiązania

-    Kompleksowa polityka gospodarki wodnej i efektywności energetycznej stanowi punkt wyjścia do zbudowania spójnego i zintegrowanego podejścia. Bez takiego dokumentu, działania wydają się fragmentaryczne i oparte na osobistych staraniach niektórych pracowników.
-    Ponieważ woda i energia są to zagadnienia przekrojowe i zahaczające o szeroki zakres sektorów, przy opracowaniu takiej polityki należy brać pod uwagę interesy szerokiej grupy interesariuszy (wymienionych powyżej i poniżej).
-    Fora dyskusyjne, debaty publiczne i komunikowanie w mediach zagadnień związanych z wodą i energią mogą odegrać istotną rolę w podnoszeniu świadomości na temat obecnych i przyszłych wyzwań, a także zachęcaniu do zaangażowania podmiotów lokalnych.
-    Ustalenie celów pozwala przyjąć wyraźny kierunek i monitorować postęp. Może to oznaczać na przykład osiągnięcie 15% redukcji strat wody w sieci wodociągowej w 2020 r., zwiększenie efektywności energetycznej pomp wodnych o 12% w 2015 r., montaż nowoczesnych urządzeń do oszczędzania wody i energii w 30% domów, biur i przedsiębiorstw handlowych do 2025...
-    Proces monitorowania jest ściśle powiązany z aspektem politycznym, gdyż zakłada regularne (np. roczne) sprawozdania do rady oraz bieżące podejmowanie działań naprawczych.
-    Partnerstwo z sektorem prywatnym (biznes i przemysł) – kilka aspektów:
○    Biznes i przemysł lokalny jako konsumenci wody i energii
○    Dobra znajomość rynku w zakresie dostępnych rozwiązań jest przydatna przy opracowywaniu polityki i planu działania
○    Informowanie uczestników rynku o swoich zamiarach i zaangażowanie potencjalnych dostawców technologii w otwartym dialogu są skutecznymi sposobami na optymalizację wyników.
-    Lokalna / regionalna współpraca: Istnieje prawdopodobnie co najmniej kilka innych miast, które mogą być zaangażowane w opracowanie i wdrażanie podobnych strategii. Szczególnie, jeśli korzystają one z tej samej rzeki lub zapory. Wymiana pomysłów, rozwiązań i doświadczeń może prowadzić do pozytywnych rezultatów, w tym do rozwoju wspólnej strategii.

Technologie:

•    Wybór odpowiedniej technologii zależy od wielu różnych czynników. Poniżej znajdują się linki do ciekawych portali informacyjnych:

-    Energooszczędne urządzenia, technologie i strategie operacyjne
-    Hydroenergetyka i małe elektrownie wodne
-    Elektrownie pływowe
-    Bezpieczeństwo wodne i energetyczne, np. zarządzanie wodą deszczową

Finansowanie: Pieniądze, pieniądze…

•    Na co i skąd pozyskać środki?

-    Plan budżetu i zamówień publicznych należy określić na początku procesu, gdy zapadnie decyzja o uruchomieniu prac. Strategia powinna określać prognozy finansowe i przeznaczyć odpowiednią rezerwę na realizację działań. Jej zapisy mogą obejmować rozwój infrastruktury, finansowanie kampanii informacyjnych itp., ale także np. czas pracy.
-    Redukcja kosztów poprzez zmniejszenie ilości odpadów. Jest to dobry punkt wyjścia, z bezpośrednimi oszczędnościami finansowymi - i działanie, które może obejmować całą społeczność, poprzez zachęcanie do zmiany zachowań.
-    Wiele inwestycji związanych z poprawą infrastruktury wiąże się ze znascznymi kosztami, ale może również mieć szybki czas zwrotu (np. ograniczenie strat wody w procesie dostawy).
-    Efektywna produkcja i dystrybucja wody może zapewnić bezpośrednie korzyści ekonomiczne samorządom.

 

 Collect your points...>>

przejdź dalej...>>

Legal Notice
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE